Regulamin Sklepu Internetowego alexandraczerwinska.pl

 

Słownik pojęć:

 1. Sprzedawca: BE SEEN Aleksandra Czerwińska z siedzibą w Trzęsaczu 10, 86-022 Dobrcz, NIP 554-276-1991, REGON 341365938, adres e-mail: kontakt@alexandraczerwinska.pl
 2. Sklep: serwis internetowy należący do Sprzedawcy za pośrednictwem którego Kupujący składa zamówienia i dokonuje zakupu towarów, dostępny pod adresem internetowym: www.alexandraczerwinska.pl.
 3. Kupujący: każdy podmiot składający zamówienie w sklepie, niezależnie od tego, czy przysługuje mu status konsumenta.
 4. Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 5. Usługa: usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna w Sklepie Sprzedawcy, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
 6. Zamówienie: oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Usług na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę usług.
 7. Koszyk: element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalania i modyfikacji danych Zamówienia, a w szczególności ilości usług.
 8. E-book: książka w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; plik z treścią zawierającą taką książkę właśnie może być zapisany w formacie PDF lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 9. Prawa autorskie: należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Regulamin: niniejszy regulamin

 

I.Postanowienia Ogólne:

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży usług oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Kupujący dokonujący zakupu usług oferowanych przez sklep jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Usługach).

 

II. Przedmiot Sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są usługi prezentowane na stronach internetowych sklepu. Sprzedawca oferuje usługi, które dostarczane są za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach sklepu wyrażone są w złotych polskich.
 3. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

 

III. Składanie zamówienia:

 1. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą oraz złożyć Zamówienie w następujący sposób:

  a) za pośrednictwem Sklepu,

  b) pocztą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@alexandraczerwinska.pl.

 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, należy dodać Usługę do Koszyka, a następnie postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na stronie Sklepu.
 3. Wiążące dla Sprzedającego i Kupującego są ceny, właściwości towaru oraz wszelkie koszty ujawnione na stronie internetowej oferowanego produktu w momencie złożenia zamówienia.

 

IV. Realizacja zamówienia:

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania zamówienia przez Sprzedającego i otrzymania automatycznego potwierdzenia lub poprzez wysłanie do Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po uzgodnieniu sposobu płatności. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia usługi i wynosi od 1 do 14 dni roboczych lub w terminie ustalonym pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.
 4. W przypadku braku dostępności usługi, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz możliwym terminie realizacji Zamówienia.

 

V. Sposoby zapłaty:

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby zapłaty:
   1.  Wpłata na konto bankowe (przedpłata) – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   2.  Przelew internetowy na rachunek bankowy za pośrednictwem systemu płatności TPay lub PayPal.
 1. Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Kupujący powinien uiścić wpłatę niezwłocznie.
 3. W przypadku płatności online, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Kupującego i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

 

VI. Licencja i prawa autorskie:

 1. Każdy ebook oferowany za pośrednictwem Sklepu stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu ebooka, do którego posiada pełne autorskie prawa majątkowe.
 3. Z datą przesłania przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w zamówieniu, linków do pobrania, bądź plików, zostaje udzielona Kupującemu, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka:
  – umożliwia korzystanie z niego tylko przez Kupującego, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Kupujący nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka.
 6. Kupujący, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
 7. Kupujący winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego zakupionego.
 8. Dana licencja na korzystanie z ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt 4, 5, 6 i 7 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Kupującego, który zakupił ebooka, innych uprawnień.

 

VII. Prawa własności intelektualnej:

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

VIII. Zabezpieczenia ebooka:

 1. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem) lub wprowadzeniem danych Kupującego, podanych w procesie Zamówienia, na stronę tytułową ebooka.
 2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Kupujący, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.

 

IX. Rozwiązanie umowy:

 1. W wyniku złożenia przez Kupującego zamówienia Sprzedawcy na ebooka i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest traktowane przesłanie Kupującemu linku umożliwiającego pobranie stanowiącego przedmiot zamówienia ebooka na podany przez Niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub udostępnienie linku w Sklepie; w tym przypadku z datą udostępnienia tego linku Umowa zostaje zawarta.
 2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Kupującego nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Kupujący taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
  – zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani
  – gdy pobrał zamówionego ebooka.

 

X. Odstąpienie konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo to nie dotyczy treści cyfrowych.
 2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, (jak na przykład e-booki), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

XI. Odpowiedzialność za wady:

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu E-book wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli E-book ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę E-booka powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może złożyć reklamację mailowo na adres kontakt@alexandraczerwinska.pl.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

XII. Przepisy dotyczące konsumentów:

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup ebooka wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 9 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży ebooków, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
 10. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:
   1. które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
   2. które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

XIII. Ochrona danych osobowych:

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji i obsługi Zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

XIV. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 3. Wszelkie spory powstałe między Kupującym niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Platforma ODR – Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 5. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 6. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.